Beviset Värdefull skog avverkas hejdlöst

Beviset Värdefull skog avverkas hejdlöst

Nu släpps rapporten från skogsnätverkets inventering 2017. Slutsatsen?
VÄRDEFULL SKOG AVVERKAS HEJDLÖST!

Läget i Sveriges skogar är kritiskt! Endast några få procent av de svenska skogarna har ett officiellt skydd, och den lilla mängd skog med höga biologiska värden som fortfarande finns kvar huggs i rask takt.. När myndigheterna inte gör sitt jobb med att skydda den natur som de åtagit sig att skydda genom nationella och internationella avtal, blir det upp till ideella krafter att göra myndigheternas jobb. Så borde det inte vara!

Men så är det. De första veckorna i augusti inventerade vi, fältbiologernas skogsnätverk, fjällnära skogar i södra Lappland, med det övergripande syftet att undersöka deras naturvärden. Under resan fann vi ett stort antal naturskogar med mycket höga naturvärden, skogar som enligt vår bedömning utan tvekan borde klassas som nyckelbiotoper. För att bevara den biologiska mångfalden bör sådana skogar inte avverkas, då det idag finns väldigt få av dessa kvar.

På pappret finns det endast några få procent skyddsvärd skog kvar. Tyvärr är det också detta vi sett när vi varit ute i fält. Det är lätt att bli bortskämd då vi besöker skogarna här i Västerbottens inland. Det är så stort och mäktigt, en får känslan av att en skulle kunna ströva genom denna urskogsartade miljö i evigheter. Men även om det fortfarande finns relativt stora orörda områden kvar, slutar strövandet ofta med att en står på ett kalhygge. Ofta stora sådana. Värre blir det när en lämnar de fjällnära skogarna och åker österut igen. Då ses bara ungskog överallt. Inget annat än enformiga trädåkrar.

Vi ser även andra tokigheter när vi är ute. När vi har gått i avverkningsanmälda områden har vi sett snitslingar bara några meter från vattendrag. Enligt skogsstyrelssens rekommendationer bör man inte avverka närmre än en trädlängd från vattendrag, och är det ett FSC-certifierat bolag som har avverkningsanmält, kräver även FSC:s standarder att det ska finnas skyddszoner. Det är inte preciserat exakt hur stora dessa skyddszoner ska vara, men vi tycker inte att det borde vara rimligt att bara lämna några enstaka meter. En behöver inte vara utbildad i ämnet för att inse att vattenflödena och ljusmängden vid vattendraget kommer att ändras när det huggs så nära! “Vi önskar att FSC i detta avseende kunde höja sina standarder och att de också efterlevs av skogsbolagen” säger Linda Johannesson.

Att skogsbruket fortfarande får härja i landskapet på det här viset är mycket märkligt, särskilt med tanke på att naturturismen idag är en allt mer växande marknad. Idag är det inte alls lika lönsamt att bedriva skogsbruk som det var förr, tvärtom finns det många exempel på fall där det är mer lönsamt att bedriva turistverksamhet än att hugga ner skogen. Vore det inte vettigt att börja tänka framåt? “Om den värdefulla skog som finns kvar skyddas nu, bevarar vi inte bara den biologiska mångfalden. Vi bevarar då även vackra naturområden som kommande generationer kan ströva och njuta av, både lokalbefolkning och turister. Att vi fortfarande har relativt stora sammanhängande områden med orörd skog kvar är något vi borde vara stolta över och ta till vara på!” fortsätter Linda.

Nu när vi varit ute och sett hur det ser ut, har vi verkligen njutit. Vi har haft en fantastisk tid i ett mäktigt landskap. Men vi är också besvikna över att vi sett att rutinerna för det som avverkningsanmäls och huggs har så många brister. Den data vi samlat in i form av artfynd och antecknade strukturer har vi  sammanställt i en rapport. Denna skickar vi till markägare, skogsstyrelse, länsstyrelser och övriga berörda parter. Den kommer även att finnas tillgänglig på fältbiolgernas hemsida. Vi vill även försöka nå ut till allmänheten om hur läget i den svenska skogen ser ut. Vi tror att det råder en stor okunskap hos den stora massan om vad som faktiskt sker i de svenska skogarna. Det är nog många som aldrig ens har upplevt en riktig naturskog med stora gamla träd. Och ännu färre tror vi det är som faktiskt känner till hur lite av sådan skog som ännu finns kvar. Under tiden vi jobbat med rapporten har vi  försökt föra en dialog med berörda markägare och skogsbolag.

Vad som händer sen återstår att se. I bästa fall håller markägarna och skogsstyrelsen med oss och skyddar skogen. Men det är i bästa fall. Mycket av den värdefulla skog vi hittat riskerar att försvinna ändå. Bland annat för att det idag inte finns tillräckligt med resurser för att skydda värdefull natur.
Vi skulle önska att Sverige kunde ta sitt ansvar och skydda den natur vi faktiskt åtagit oss att skydda genom nationella och internationella avtal och miljömål.

Vi vill därför:

att all skog med urskogskvaliteter,som fortfarande finns kvar, ska skyddas.
att minst 20 % av skogen skyddas för att bevara den biologiska mångfalden.
att FSC ska höja sina krav på hur mycket skog som undantas från skogsbruk.
att dagens krav från skogsvårdslagen och FSC faktiskt efterlevs.

FAKTARUTA SVENSK SKOG (Skydda Skogen, B)

  • Över 1 800 rödlistade arter, ungefär hälften av alla rödlistade arter i Sverige, är knutna till skog. 92 arter har redan dött ut i Sverige. Dessutom bedöms 1 174 vara sårbara eller missgynnade, och 346 är starkt eller akut hotade
  • Många hotade arter finns endast kvar i små isolerade rester av naturskog omgivna av produktionsskog, vilket försvårar deras spridningsförmåga.
  • 20 procent av den produktiva skogsmarken nedanför den fjällnära gränsen måste enligt forskningen skyddas för att rädda de hotade arterna.
  • 3,3 procent av den produktiva skogsmarken var (2007) formellt skyddad i form av nationalparker, naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal.
  • Ca 1,5 procent av den produktiva skogsmarken nedanför gränsen för fjällnära skog är formellt skyddad.
  • Till den formellt skyddade skogen tillkommer frivilliga avsättningar som dock i praktiken inte är permanent skyddade utan kan ändras godtyckligt.
  • Märkningen FSC kräver att bolagen avsätter minst 5 procent av sin produktiva skogsareal till naturvård. Detta inkluderar ej impediment (myrar, klippor, sjöar) eller buffertzoner mot vattendrag etc.
  • 28 procent av avverkningarna på privatägd skogsmark och 20 procent av avverkningarna hos det övriga skogsbruket lever inte upp till skogsvårdslagens krav på generell hänsyn.
  • Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen tvingas tillåta brott mot skogsvårdslagen och att skyddsvärda skogar försvinner på grund av brist på finansiering. Många skyddsvärda skogar hinner avverkas innan de ens blivit inventerade.

Är du mellan 12-25 år och vill hjälpa oss att göra myndigheternas jobb? Bli då medlem i Fältbiologerna och följ med på vår skogsinventering 31 juli -12 augusti

För ytterligare information:

Linda Johannesson, skogsnätverket, 0760833708 lindah.johannesdottir@gmail.com
Isak Vahlstöm, skogsnätverket 0738052848  isak.vahlstrom@gmail.com