Jordbruksnätverket

VILANDE- Vill du lyfta dessa frågor? Bli då nätverksorganisatör! Jordbruk och miljö hör ihop. Hur maten produceras ger konsekvenser för hela ekosystemet. Stor del av världen täcks av odlingsmark, varor transporteras kors och tvärs och vår konsumtion påverkar miljön och levnadsförhållandena både i Sverige och resten av världen.

  • Getter
    Foto: Amanda Arnell
    Bild 1/2
  • Kor
    Foto: Jenny Luukkonen
    Bild 2/2

Vill du bli aktiv? Maila då Sara Bohlin

Vi har drömmar och visioner om alternativa jordbruksformer som inte kräver användande av fossila bränslen, konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och genmodifiering! Vi tycker att jordbruket måste vara anpassat till naturliga kretslopp och lokala förhållanden.

Det traditionella småskaliga jordbruket erbjöd livsmiljöer till en stor biologisk mångfald genom bland annats slåtter, betesdjur och skapande av miljöer som exempelvis stenrösen och hamlade träd. De miljöer av detta slag som finns kvar idag är extremt artrika men väldigt sällsynta i dagens kulturlandskap. 

Det "moderna" jordbruket är skadligt för de naturliga arterna i dess omgivning genom bland annat användandet av bekämpningsmedel, övergödning och enorma monokulturer. Multinationella företag patenterar frösorter och gener och det utsäde som säljs är ofta så förädlat att bönderna blir beroende av att köpa företagens fröer varje år istället för att kuna spara egna fröer till utsäde. Vi tycker att det är viktigt att ta upp de här problemen och diskutera hur dagens och det framtida jordbruket kan bli en del av, och berika, de naturliga arternas möjligheter samtidigt som det producerar mat till jordens befolkning.

Nätverket startades 2010 i syfte att lyfta jordbruksfrågorna som miljöfråga. Inom jordbruksfrågorna samsas världspolitiken med det lokala! De senaste åren har vi bland annat haft en kurs om toalettkompostering, deltagit på naturbrukskonferenser, arrangerat Grönt Spadtag tre år i rad, haft en slåtterkurs och årsmöte med diverse diskussioner. 

Om du vill få mejl om vad som är på gång och vad som diskuteras i nätverket får du gärna vara med på vår e-postlista. Om du brinner för en speciell fråga eller känner till något aktuellt som du vill att vi ska ta tag i tillsammans och jobba med, tveka inte att höra av dig till någon av kontaktpersonerna som du hittar under fliken "kontakt" nederst. Du kan även skriva ett mail till vår maillista på adressen jordbruk@faltbiologerna.se.

Nedan kan du ladda ner vårt miljöpolitiska program. Det finns också att läsa under an av flikarna längst ner på sidan, där du också kan kika på våra verksamhetsförslag inför 2014.

Kalendarium
Det finns för närvarande inga aktuella aktiviteter inom detta nätverk. Ta gärna en titt i hela Fältbiologernas kalendarium.
Kontakt

Nätverket är vilande! Vill du driva jordbruksfrågor? Bli då nätverksorganisatör.

Sara Bohlin, sara.bohlin@faltbiologerna.se

Sam Johansson, agnes.sam.johansson@gmail.com 

Verksamhet 2017

Nätverket är vilande! Vill du driva jordbruksfrågor? Bli då nätverksorganisatör.

Exempel på saker som hänt i nätverket tidigare;

Odlingspepp för klubbar

Vi planerar att dra igång ett projekt för att stödja klubbar i fältbiologerna att starta upp egna odlingar i klubben. Det kommer även anordnas en helgkurs för representanter från de klubbar som vill börja odla. 

Naturbrukskonferens
Varje år ordnar ett antal orgnaisationer, bl.a. Jordens vänner och Hela Sverige ska leva, en helg med fokus på småbrukare och hållbart jordbruk. I år är konferensen i Örebro den 17-19 april och Jordbruksnätverket åker dit tillsammans! 

Slåtterkurs

Vi planerar att i år igen genomföra en fyradagars slåtterkurs där vi lär oss grunderna i att slå med lie och bruka en äng. 

Grönt Spadtag

Bo och jobba på en fäbod under en vecka i sommar!

Politiskt program

Fältbiologernas jordbrukspolitiska program

Jordbruket kommer alltid att påverka landskapet och miljön, men Fältbiologerna är övertygade om att detta kan ske i balans med naturen. Det är fullt möjligt att förse världens befolkning med mat utan att förstöra naturen och dess kretslopp. Däremot är det svårt för jordbrukare att ta initiativ till nödvändiga förändringar i ett samhälle som sätter de ekonomiska värdena i första rummet, och där det finns både lagstiftning och ekonomiska styrmedel som hindrar övergången till hållbara alternativ.

Dagens industriella jordbruk får stora negativa konsekvenser för både människa och miljö. Minskad biologisk mångfald, utsläpp av växthusgaser, övergödning och försurning är bara några exempel på detta. Ytterligare problem är den orättvisa fördelningen globalt av jordbruksmark och färdiga livsmedel samt det enorma matsvinnet.

Jordbruksfrågan måste sättas högre upp på den politiska agendan och statusen för jordbrukare måste höjas. Fältbiologerna vill se ett framtida jordbruk som grundas på respekt för människor, djur och natur.

Vi vill verka för matsuveränitet

Lokal matsuveränitet är en grundförutsättning för demokrati och ett ekologiskt hållbart samhälle. Genom en större diversifiering av utsäden och odlingsmetoder kan en bättre lokal anpassning åstadkommas. Detta minskar beroendet av fossila bränslen, bekämpningsmedel och konstgödsel. För att detta skall kunna fungera världen över måste jordbrukare återfå rätten till sin mark och sitt utsäde, istället för att vara uppbundna hos storföretag. Bistånd får inte förstöra förutsättningarna för lokal matproduktion.

Vi vill se en levande landsbygd

Urbaniseringen förstärker den negativa trenden av att mindre jordbuk slås ihop till allt större enheter. Den medför också utbredning av industrier, köpcentra och bostadsområden på bördig jordbruksmark. Dagens urbaniseringstrend behöver brytas och livet på landsbygden göras hållbart.
För att underlätta lokal och småskalig odling, samt främja kunskapsöverföring, bör nätverk och kooperativa organiseringsformer gynnas.

Förståelsen för och kunskapen om lantbruk måste öka

Den klyfta som idag finns mellan lantbruket och konsumtionen av livsmedel leder till att konsumenterna inte är medvetna om de problem och möjligheter som finns inom lantbruket. Några viktiga aspekter för att öka förståelsen och kunskapen om lantbruket är främjande av stadsodling och att odling integreras i grundskolans undervisning.

Jordbruket behöver den biologiska mångfalden

Den biologiska mångfalden förser jordbruket med ett antal ekosystemtjänster såsom pollinering, naturlig skadedjursbekämpning samt nedbrytning som återför jordens näringsämnen. Detta är en av många anledningar till att ta hänsyn till bevarandet av den biologiska mångfalden.

Vi vill verka för en hållbar markanvändning

Stora delar av dagens lantbruk orsakar en utarmning av marken genom exempelvis markpackning, erosion och urlakning. Olika metoder för att motverka detta är till exempel plöjningsfritt jordbruk, användning av naturligt gödsel och ett jordbruk utan bekämpningsmedel.

Bryt jordbrukets fossilberoende

Jordbruket är idag starkt beroende av fossila bränslen, en ändlig resurs med stor klimatpåverkan. Vi vill bryta detta beroende och ersätta det med lokalt producerat bränsle och alternativa jordbruksmetoder. Bränsleproduktion får aldrig förstöra förutsättningarna för livsmedelsproduktion.

Minska användningen av konstgödsel

Produktionen av konstgödsel står för en stor andel av utsläppen av växthusgaser och är en orsak till övergödning. Vi vill se en minskad användning av konstgödsel.

Minska konsumtionen av animalieprodukter

Vi ser många sätt som djurhållning kan vara en del av ett hållbart jordbruk. Men vår överdrivna konsumtion av animalieprodukter har stor klimatpåverkan samt tar stora ytor odlingsmark och mycket vatten i anspråk. Vi argumenterar därför för en mer vegetariskt baserad kost.

Stoppa jordbrukets användning av kemiska bekämpningsmedel

Jordbrukets användning av kemiska bekämpningsmedel minskar den biologiska mångfalden och är hälsofarlig. Vi vill se ett jordbruk som använder sig av andra metoder mot skadedjur och ogräs.

Vi tar ställning mot genmodifiering inom jordbruket

En spridning av modifierade gener i ekosystem har oförutsägbara biologiska effekter. Vi menar även att det finns stora risker för att patenten på genmodifierade grödor bidrar till beroendeställning hos bönder gentemot storföretag, exempelvis beroende av utsäde och skräddarsydda bekämpningsmedel. Vi vill därför se ett jordbruk utan genmodifierade organismer.

 

Sidan senast uppdaterad den 27 Mar 2017
Logga in
Fältbiologerna 2016 | Kontakta webmaster
RSS: Allt nytt | Kalendarium
Se mer av Fältbiologerna: