Överklagan nekas

Överklagan nekas

Ungas överklagan av klimatfall nekas av Hovrätten

Svea Hovrätt fastställer Stockholms Tingsrätts beslut att inte ta upp Magnoliamålet – ungas stämning av staten för försäljningen av Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet. Kommande generationer är i svensk lagstiftning skyddslösa mot klimatförändringarna.

Hovrätten upprepar i sin dom Tingsrättens argument att “klagandenas talan avseende ekonomisk skada bygger på ett hypotetiskt riskresonemang kring framtida miljö- och hälsoeffekter, och inte på någon faktiskt uppkommen (ekonomisk) skada.”

– Hittills har denna sorts resonerande kanske varit tillräckligt inom svensk lagstiftning, men nu står vi inför ett betydligt större hot vars effekter på såväl miljö som hälsa förväntas vara långvariga och bli allt värre i framtiden. Själva handlingen som orsakar sådana framtida konsekvenser borde därför kunna vara straffbar. Växthusgasutsläpp är ett hot mot svenska medborgares hälsa och framtid och de är precis lika skadliga var utsläppen än sker och vem som än står för dem. Staten har, genom godkännandet av försäljningen, möjliggjort kraftigt ökade klimatutsläpp som kommer drabba oss i Sverige också”, säger Johan Andersson, ordförande för Fältbiologerna, den ena ungdomsorganisationen som står bakom initiativet.

– Nu har vi nått vår vägs ände för Magnoliamålet inom ramen för det svenska juridiska systemet. På grund av Hovrättens bedömning och vår egen resursbrist kommer vi inte överklaga till Högsta Domstolen. Men problemet kvarstår: att staten med tvivelaktiga processer och på kortsiktiga grunder kan ta beslut som har sannolika enorma negativa konsekvenser för kommande generationer – utan att lagen finner det felaktigt. Vi hoppas att debatten fortsätter om svensk lagstiftnings bristande anpassning till klimatförändringarnas tidsperspektiv och att liknande politiska beslut inte tas igen”, säger Annika Hagberg från PUSH Sverige, den andra ungdomsorganisationen bakom stämningen.

De 178 kärandena ville med sin stämningsansökan visa att statens försäljning av Vattenfalls tyska brunkol bland annat bryter mot Regeringsformen och Sveriges ansvar gentemot Parisavtalet. Försäljningen äventyrar även Generationsmålet som syftar till att “till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” Generationsmålet antogs av riksdagen 1999 och ska vara uppnått 2020.

BAKGRUND

Den 2 juli 2016 annonserade Näringsdepartementet godkännandet av affären där Vattenfall sålde sin tyska brunkolsverksamhet till tjeckiska Energetický a Průmyslový Holding (EPH) och PPF Investment, trots långvariga och omfattande protester från civilsamhället. Akademi, fackföreningar, näringsliv och miljöorganisationer över hela världen reagerade mot affären – dessvärre utan effekt på regeringens beslut. Försäljningen fick representanter från ungdomsorganisationerna PUSH Sverige och Fältbiologerna att vilja se över försäljningens juridiska grund med hjälp av andra klimatorganisationer, en mängd privatpersoner, samt svenska och internationella jurister.

Magnoliamålet, som stämningsansökan kallas, syftar till att få affären förklarad olaglig då den strider mot internationella avtal, svenska klimatmål, regeringsformen, Generations- målet, statens ägarpolicy och Vattenfalls egen policy. Affären riskerar att öka koldioxid- utsläppen i Europa med 1,2 miljarder ton koldioxid – ca 22 gånger Sveriges nuvarande årsutsläpp. Försäljningen skickade en signal till övriga världen att Sverige inte är villigt att ta klimatarbetet på allvar. Stämningsansökan lämnades in till Stockholms tingsrätt den 15 september 2016 och har fått gehör inom internationell media och den globala klimatrörelsen. Tingsrätten avslog ansökan i juni 2017, varpå kärandena överklagade till Hovrätten.

Ytterligare information
Magnoliamålets hemsida
Magnoliamålets facebooksida
#Magnoliamalet på Twitter

Bilder från en mänsklig konstinstallation av rättvisans gudinna Justitia utanför Stockholms tingsrätt med pengarna vs planeten i vågskålarna, samt på Magnoliamålets talespersoner, finns att tillgå via http://bit.ly/2kW40BG (URL). Fotograf: Perikles L Nalbantis.

Kontaktpersoner

Johan Andersson
Ordförande för Fältbiologerna
Tel: 070-387 01 18
johan.andersson@faltbiologerna.se

Annika Hagberg
Talesperson Magnoliamålet / PUSH Sverige
Tel: 073-364 00 22
annika@pushsverige.se