Stoppar Holmeskog avverkning

Stoppar Holmeskog avverkning

FÄLTBIOLOGERNA STOPPAR SKOGSAVVERKNING I STRÖMS VATTUDAL

Efter att höga naturvärden konstaterats i området kontaktades Holmen Skog som efter diskussion valt att dra tillbaka maskinerna. Holmen lovar att tillsvidare stoppa avverkningen för en grundligare naturvärdesbedömning av området. Skogens framtid är alltså ännu osäker och vi kommer även fortsättningsvis hålla ett öga på området.

Fältbiologerna har under den senaste veckan utfört inventeringar i skogar i Ströms Vattudal, Jämtland, som är avverkningsanmälda av skogsbolaget Holmen Skog. Under pågående avverkning har områden hittats med så höga naturvärden att de enligt FSC:s miljöcertifiering och internationella avtal ej bör avverkas. Fältbiologerna har nu lyckats stoppa avverkningen tillsvidare efter kontakt med Holmen.

Under den senaste veckan har vi besökt drygt 15 avverkningsanmälningar i Strömsunds kommun varav flera har haft höga naturvärden. Det är slående att det är mer regel än undantag att biologiskt värdefulla skogar systematiskt avverkas. Detta är något vi kunnat observera genom våra årligt återkommande inventeringar av stora svenska skogsbolags avverkningsanmälningar och som jämte flera rapporter från den ideella naturvården bekräftas av artdatabankens rapport Tillståndet i skogen. Detta står i skarp motsättning till att Sverige enligt Nagoyaavtalet förbundit sig att avsätta 17% av den produktiva skogsmarken och att ledande naturvårdsforskning säger att minst 20% av skogsarealen bör avsättas för att bevara livskraftiga populationer av skogslevande arter.

I den ännu ej avverkade delen av det avverkningsanmälda området fann vi ett tiotal signalarter och rödlistade arter, däriblan tretåig hackspett, rynkskinn, lunglav och gränsticka. I skogen finns även en stor mängd mycket gamla granar. Även det nyavverkade hygget inspekterades översiktligt. Majoriteten av de stubbar vi kontrollerade var över 200 år, varav den äldsta var 240 år. Om dessa träd hade fått stå kvar skulle de ha definierats som så kallade naturvärdesträd. Enligt FSC (Forest Stewardship Council) som miljöcertifierar Holmen får naturvärdesträd ej avverkas. Vi anser därför att Holmen Skog har brutit mot sin miljöcertifiering.

Efter att höga naturvärden konstaterats i området kontaktades Holmen Skog som efter diskussion valt att dra tillbaka maskinerna. Holmen lovar att tillsvidare stoppa avverkningen för en grundligare naturvärdesbedömning av området. Skogens framtid är alltså ännu osäker och vi kommer även fortsättningsvis hålla ett öga på området.

– Vi hoppas att Holmen Skog tar sitt ansvar och gör en riktig naturvärdesbedömning. Vår bedömning är att skogen hyser så pass höga naturvärden att den håller nyckelbiotopsklass 1. Att döma av åldern på stubbarna i den redan avverkade delen av området har den delen av skogen antagligen haft lika höga naturvärden, vilket är ett brott mot FSC, säger Alva Anderberg, Fältbiologernas Skogsnätverk.

KONTAKT:
Alva Anderberg 
Talesperson Skog, Fältbiologerna
0734 41 67 07

faltbiologerna.se
facebook.com/faltbiologerna
twitter.com/faltbiologerna